دبیرستان فاطمه الزهرا کامیاران

علمی آموزشی پرورشی

                                          

 

                                      بسمه تعالی

 

صوتجلسه دومین نشست اعضاء وهمیاران طرح همیار معلم آموزشگاه فاطمه الزهرا

مورخه :

مکان : دفترآموزشگاه فاطمه الزهرا

 

دومین جلسه طرح همیار معلم آموزشگاه فاطمه الزهرا با حضور اعضاء وهمیاران ارشد طحرح در دفتر آموزشگاه فاطمه الزهرا برگزار گردید.

جلسه ابتدا با تلاوتی چندازقرآن مجید توسط خانم منبری مسئول اجرای آغاز گردید. سپس خانم یوسفی مدیر محترم آموزشگاه باتشکراز اعضاء وهمیاران طرح جهت انجام اقدامات صورت گرفته درخصوص انجام هرچه بهتر طرح تاکیید نموده وافزود : بیشترین سعی همکاران براین باشد که دانش آموزان راعلاقمندبه کارهای مشارکتی درارائه مطالب دروس نموده وانگیزه رقابت سالم را تقویت نمایند.

درادامه خانم منبری مسئول اجرای طرح ضمن تشکر وتایید اظهارات خانم یوسفی افزود: یکی از ساده ترین اما موثرترین روشهای مشارکتی درکلاس درس استفاده از طرح همیار معلم می باشد ،وی در تشریح روش اجرای طرح افزود که اجرای این طرح به دانش آموزان درپردازش اطلاعات ،بهبود وپیشرفت مهارتهای ارتباطی وگفتاری کمک می کند بنابراین دانش آموز بدون ترس و واهمه ی مسخره شدن دیدگاههای خود را در کلاس به اشتراک  مي گزارند وبه نوعي تلاش مي كنند كه تفكرواگرا را درآنها پرورش دهد.

آموختن را به شاگردان آموزش داد، لزوما درراستاي تحقق اين هدف متعالي معلم نيز بايدهمگام وهمزمان با پيشرفت روزافزون دانش امروزي به طور مداوم ومستمر روشهاي نوين تدريس را به منظور افزايش سطح يادگيري بياموزد.وبراي رسيدن به مطلوب نهايي ازدانش آموزان بعنوان تنهاترين وبهترين ياروهمكار بهره گيرد.

 درادامه جلسه به اقدامات انجام گرفته درطول اجراي طرح اشاره شدوگزارش توسط خانم منبري ارائه گرديد،دراين گزارش اقدامات انجام گرفته به شرح ذيل بيان شد.

1-دبيران محترم دروس هدف مشخص شده ودريك جلسه توجيهي نكات لازم جهت اجراي بهتر طرح توسط خانم يوسفي مدير آموزشگاه به ايشان يادآوري شد.

2-جلسه ای توجیهی توسط خانم منبری مسئول اجرای طرح برای همیاران انتخاب شده برگزار گردید وبه آنها وظایف وتوضیحات لازم آموزش داده شد.

3-جلسه ای با حضور والدین ودبیران درآموزشگاه برای تشریح فواید طرح وهمکاری والدین درساعات غیر مدرسه برگزار گردد.

4-دبیران محترم دروس هدف طرح همیار معلم گزارشات اقدامات انجام گرفته را ارائه نمودند.

5- کارت شناسایی جهت دانش آموزان همیار معلم صادر گردید .

 درادامه جلسه دبیران محترم به بیان دیدگاهای خوددراین خصوص پرداختند ودبیران محترم دروس هدف گزارشی شفاهی از فعالیتهای انجام گرفته درکلاس خودراارائه نمودند .

جلسه با ذکر صلوات پایان یافت.

مصوبات جلسه :

1-      دمقررگردید که دبیران محترم هر15روز یک بار گزارش مکتوب از فعالیتهای خود درکلاس رابه خانم منبری ارائه نموده تاایشان پس ازجمع بندی به خانم یوسفی مدیر محترم آموزشگاه ارائه نماید .

 2-مقرر گردید که خانم یوسفی مدیر محترم اموزشگاه پس از بررسی وارزیابی گزارشات دبیران دروس هدف طرح نقاط ضعف وقوت فعالیتهای انجام گرفته ایشان را یادآوری نمایند.

 3-مقرر گردید که هرماه یک بار جلسه ای با حضور رئیس واعضاءمحترم انجمن اولیا ومربیان مدرسه به منظور ارزیابی ونظارت برحسن اجرای طرح در آموزشگاه تشکیل گردد.

4-مقرر گردید هرماه یک بار همایشی یک روزه برای ارج نهادن به تلاش همیاران برگزار گردد.

 حاضرین درجلسه :

1-      خانم فاطمه یوسفی                   مدیرآموزشگاه

2- ـآقای منصور فاتحی                       رئیس انجمن اولیا ومربیان مدرسه

3-خانم    سروینه    حمیدی         معاون آموزشگاه

 4- خانم دلبر احمدی               شورای دبیران

۵- خانم رامش ابراهیمی                مشاورمدرسه

6- خانم شهلا منبری               مسئول اجرای طرح ودبیرادبیات فارسی از دروس هدف

7- خانم فرانک ابراهیمی         دبیر

8- خانم صیدی                    دبیر

 

 

 

 

[ جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 23:38 ] [ مسئولین دبیرستان ]

[ ]